Vyjádření ke stavbám

Stavební a hornická činnost na poddolovaném území a v chráněných ložiskových územích

 


Důležité upozornění!!!

Prosím, komunikujte s námi výhradně prostřednictvím datových zpráv, telefonicky nebo emaily. Neposílejte prosím žádnou dokumentaci prostřednictvím České pošty!!!

Služby České pošty, pobočky v Jesenici u Prahy jsou tak nespolehlivé a tristní, že Vaše písemnost nemusí být vůbec doručena, nebo bude doručena se značným zpožděním!!!!


 

Společnost Montanika z.s., Hledíková 191, 252 42 Jesenice – Osnice, IČ: 26622751, převzala od 1.12.2012 práva a povinnosti k důlním dílům bývalých Rudných dolů Jílové, které se nachází v k.ú. Jílové u Prahy, k.ú. Luka pod Medníkem a k.ú. Petrov u Prahy. Zároveň je spol. Montanika z.s. pověřena na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ochranou ložiska v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) č. 12530001, č. 12530002 a č. 12530003, stanoveném pro ochranu ložiska rud zlata Jílové. Tyto CHLÚ se nalézají v k.ú. Jílové u Prahy, k.ú. Luka pod Medníkem a k.ú. Petrov u Prahy a v této oblasti se také nalézají důlní díla, která jsou ve správě či vlastnictví společnosti  Montanika z.s.

 

Oblast působnosti zákona č. 183/2006 Sb. („Stavební zákon“) v platném znění:

Spol. Montanika z.s. je dle ust. § 76, odst. 1 a 2 a §§ následujících zák. č. 183/2006 Sb. vždy dotčenou organizací ve všech řízeních, ve kterých je řešena změna ve využívání území nebo v případě stavebních řízení (jak v případě staveb „na ohlášení“, tak i v případě staveb na stavební povolení).

V případě staveb, které nevyžadují ohlášení či stavební povolení (např. stavební záměry dle ust. § 103, odst 1 zák. č. 183/2006 Sb. ) důrazně doporučujeme Váš stavební záměr s naším geotechnikem nebo závodním konzultovat. Předejdete tak případným problémům, např. s nestabilitou podloží, s deformacemi povrchu či propady, související s historickou hornickou činností.

 

Oblast působnosti zákona č. 61/1988 Sb. („O hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě“), a zákona č. 44/1988 Sb. („Horní zákon“) v platném znění:

V případě vykonávání hornické činnosti nebo činnosti, prováděné hornickým způsobem, prováděné jinou organizací (např. zajišťování, údržba, opravy nebo likvidace starých nebo opuštěných důlních děl či sanace projevů tzv. zátěží po minulé těžbě surovin, apod.) by mohlo dojít k porušení práv či právem hájených zájmů či ke vzniku škod na majetku. V souladu s ust. § 17, odst. 2 zák. č. 61/1988 Sb. nebo dle zák. č. 183/2006 Sb., ust. § 105 a §§ následujících, musí být vždy při řízení o povolení či ohlášení činnosti žadatelem předloženy na místně příslušný Obvodní báňský úřad (Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a Kraje Středočeského, Kozí 4, 110 01 Praha 1) doklady o vyřešení střetů zájmů či stanoviska a vyjádření všech dotčených organizací.

 

Výstavba studní (zákon č. 254/2001 Sb.) a geologický průzkum (zákon č. 62/1988 Sb.)

Samostatnou kapitolou je výstavba studní nebo geologický průzkum pomocí vrtů na poddolovaném území. V případě výstavby studní (kopaných i vrtaných) může snadno dojít k tomu, že v místě navrhované stavby je vlivem poddolování hladina spodní vody v takové hloubce, že výstavba bude neekonomická nebo technicky nemožná. Dalším faktorem je možnost kolize stavby studny nebo tzv. geologickoprůzkumného vrtu s důlním dílem, což představuje riziko jak pro dílo v podzemí, jeho inženýrské sítě nebo strojní zařízení a pracovníky v podzemí, tak i pro objekty na povrchu. Umožněním průtoku povrchových vod do podzemí (umožněním komunikace povrchových a důlních vod) může dojít například ke kontaminaci důlních vod nebo k rozplavení výplní stabilizovaných důlních děl a tím k jejich destabilizaci, která může mít vliv na povrch (případný vznik deformací či propadů povrchu).

V případě, že uvažujete o výstavbě studny v předmětné oblasti, požádejte naše hydrogeology o konzultaci. Můžete se tím vyhnout případným problémům, souvisejících s limity území a případným výdajům za výstavbu studny, která bude z důvodu poddolování zcela suchá.

 

Případná neúčast při rozhodování v souvislosti s povolováním hornické či stavební činnosti nebo studní, může vést ke stavu, kdy bude povolen nebo vzat na vědomí takový zásah do území, který však nemusí být např. z důvodu potenciálního vlivu historické důlní činnosti bezpečný nebo může mít nežádoucí vliv na ochranu ložiska výhradního nerostu nebo může být příčinou škod na majetku, popř. zdraví či životě osob.

 

Žádost o vyjádření je možné podat písemně, emailem (montanika@seznam.cz) nebo nejlépe pomocí uvedeného interaktivního formuláře. Vyjádření obdržíte zpravidla do 5 dnů emailem. V případě dotazů k výše uvedené problematice nebo v případě požadavku na urgentní řešení vyjádření nás můžete kontaktovat na tel. čísle 606 816 071.

Komentáře jsou uzavřeny.