O nás


hlavicka Montanika

MONTANIKA z.s. je společnost zaměřená na provádění průzkumu, dokumentace a ochrany podzemních prostor. Věnuje se též záchraně technických památek po hornické činnosti. Má praktické zkušenosti z provádění různých báňských a specializovaných prací, hlavně v podzemí a má k těmto činnostem příslušná báňská oprávnění.

Výstavba hornického skanzenu v Jílovém u Prahy.

Výchozí situace
Těžba zlata v regionu  Jílovska má velmi dlouhou tradici, přibližně od 13. století můžeme hovořit o těžbě hlubinné. V celé oblasti nalezneme velkou řadu povrchových stop po těžbě prakticky na všech těžených pásmech. V polovině 20. století byla hlavní těžba, včetně následné úpravy těžené zlaté rudy, soustředěna na důl Pepř, který představoval centrum revíru. Další práce již menšího významu, probíhaly také na dolech Rotlev a Radlík, tato důlní díla však již nejsou v podzemí propojena s centrálním revírem. Po ukončení těžby na přelomu 60. a 70. let 20. století byla všechna úvodní a hlavní důlní díla revíru zlikvidována v souladu s plánem ukončení těžby a likvidace revíru.

Od ukončení těžby až do počátku 21. století tak celou několikasetletou těžbu královského kovu připomínaly jen povrchové stopy v krajině a expozice Regionálního muzea. Nesmíme zapomínat ani na historické jádro města, na kterém se výtěžky zlatých dolů sice nepříliš výrazně, ale přesto kladně podepsaly.  Velký vliv však měly výtěžky z jílovského zlata na rozvoj Prahy, a to zejména ve 14. století.

Začátkem 21. století začalo Regionální muzeum v souladu se svým plánem rozvoje muzejní činnosti  rozšiřovat expozici těžby zlata o prohlídkové okruhy umístěné přímo v historických podzemních štolách. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost prohlídky zachovalých důlních děl přímo v terénu ve štole sv. Josefa, ve štole sv. Antonína Paduánského a štole Nová Halířská.

Montanika v oblasti ochrany a propagace báňských památek s Regionálním muzeem již několik let úspěšně spolupracuje. V rámci této spolupráce a v souladu se svým hlavním zaměřením se Montanika rozhodla zřídit v prostorách opuštěného dolu Pepř hornický skanzen a rozšířit tak možnosti prohlídek podzemí.

Rozsah skanzenu
Hornický skanzen bude po dokončení zahrnovat historickou dědičnou Václavskou štolu, hlavní důlní díla na úrovni I. patra dolu Pepř v Horním Studeném, západní spojovací překop k Nové jámě v Bohulibech a vybraná důlní díla na úrovni I. a II. patra bohulibské Nové jámy. Celková délka prohlídkového okruhu se předpokládá cca 5 km. Na části prohlídkového okruhu je zřízena lokomotivní přeprava návštěvníků.

Skanzen je nyní ve fázi výstavby, přístupné jsou zatím části štoly Václav, pocházející z 13.-18. století do vzdálenosti cca 400 m a navazující důlní díla 1. patra v rozsahu dalších cca 1 800 m. Postupné zpřístupnění zbývajících podzemních části skanzenu se předpokládá v horizontu několika dalších let.

Účel skanzenu
Účelem skanzenu je připomenout historii těžby zlata v revíru, se zvláštním zaměřením na poslední období této těžby ve 40-60. letech minulého století. Tím navazuje na historické podzemní expozice muzea a uzavírá tak plynulou řadu ukázek jednotlivých období těžby od historie do současnosti.

Mnohasetletá tradice těžby zlata na Jílovsku je svým historickým významem zavazující a zaslouží si připomenutí a uchování zbylých památek pro další generace.

Prohlídka skanzenu umožní návštěvníkovi bezprostřední zážitek a poznání prostředí, které přestavovalo pro celé generace jílovských horníků jejich pracoviště, prostředek obživy a je důkazem jejich technické zručnosti. Plánovaný rozsah prohlídkového okruhu, spolu s umístěním podzemní expozice různé báňské techniky té doby, celý zážitek ještě umocní.

Spolupráce s jinými subjekty
Montanika při této činnosti předpokládá širokou spolupráci s ostatními subjekty v regionu Jílovska i mimo něj. V hlavní míře spolupracuje s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy. Spolupráce probíhá v praktickém napojení jednotlivých báňských expozic v terénu do logického uceleného řetězce, který komplexně postihuje historii a problematiku dolování na Jílovsku. Dále spolupracujeme se společností HAKI a.s., výrobcem ocelových konstrukcí a lešení, tesařstvím Biskup s.r.o., DUKOM Benešov, FERRIT Ostrava a APTO a.s.

Komentáře jsou uzavřeny.